Zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM v piešťanskom NÚRCH-u

posted in: Novinky | 0

Zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM  v piešťanskom NÚRCH-u

Výskumný projekt CEMBAM z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, implementujúci sa cez Výskumnú agentúru, spolufinancovaný Európskou úniou sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Konzorcium CEMBAM pozostáva z ôsmich partnerov s odbornými znalosťami v oblasti biomedicínskeho výskumu a biochémie. Cieľom konzorcia pre multidisciplinárny projekt je významne prispieť k výskumu kmeňových buniek a k vývoju umelých tkanív pomocou metód 3D biotlače. Prostredníctvom Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch sa do projektu ako poradcovia a experti zapoja aj dvaja renomovaní talianski vedci Giorgio Fassina a Federica Chiellini, ktorí ocenili najmä jeho inovatívnosť.

CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby je spoločným dielom ôsmich partnerov, ktorí sa združili do multidisciplinárneho konzorcia. Okrem Národného ústavu reumatických chorôb sa na ňom podieľajú významné vedecké inštitúcie Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava a Technická univerzita v Košiciach, ďalej občianske združenie MEDICAL VISION, Bratislava, ako aj  podnikateľské subjekty Biomedical Engineering, s.r.o., Košice; DB Biotech, a.s., Košice, PANARA, s.r.o., Nitra; REGENMED spol. s r.o., Bratislava. Projekt sa zameriava najmä na nové postupy pre liečbu nenávratne poškodených tkanív za pomoci regeneratívnej medicíny s využitím kmeňových buniek a tkanivových náhrad získaných metódou 3D biotlače. V počiatočných fázach pôjde najmä o výskum, vývoj a testovanie materiálových nosičov (skafoldov) s využitím pre regeneratívnu medicínu. Prvé aktivity odštartovali už v roku 2020, ukončený by mal byť v roku 2023. Výstupy projektu budú zverejnené v odborných článkoch a vedeckých publikáciách.

Inovatívnosť projektu ocenili aj renomovaní talianski vedci Federica Chiellini a Giorgio Fassina, ktorí by sa mali do projektu zapojiť ako poradcovia. Motiváciou účasti pre nich bola najmä synergia spoločných vedeckých záujmov. „Možnosť získať vedomosti o spoločných výskumných témach a zariadeniach je spúšťačom synergického prístupu k spoločným výskumným činnostiam, ktorý sa potom prejaví pri príprave inovatívnych výskumných návrhov,“ uviedla F. Chiellini. Podľa G. Fassinu má projekt CEMBAM potenciál významne prispieť najmä k rozvoju inovatívnych prístupov v oblasti regeneratívnej medicíny. „Existuje mnoho rôznych možností, ako zhodnotiť výsledky tohto projektu, vrátane prihlásenia patentov na vývoj procesov alebo produktov,“ uvádza. Federica Chiellini  upozorňuje aj na fakt, že projekt využíva tzv. aditívnu technológia, ktorá umožní výrobu biomedicínskych výrobkov na mieru, okrem iného exoprotéz, chirurgických implantátov, tkanivových modelov in vitro a personalizovanej farmakologickej liečby.

 

Doc. Federica Chiellini získala doktorát z priemyselnej chémie, PhD (2001) z biomateriálov na univerzite v Trente. V súčasnosti pracuje na Katedre chémie a priemyselnej chémie Univerzity v Pise (Taliansko). Je členkou EXPERTISSUES EEIG – Európskeho inštitútu excelentnosti pre tkanivové inžinierstvo a regeneračnú medicínu a ENMAT – Európskej siete výskumných centier materiálov. Ako autorka alebo spoluautorka publikovala viac ako 180 článkov v odborných časopisoch, desať kapitol v knihách, získala deväť prihlášok patentov a na konte má viac ako 50 prezentácií na národných a medzinárodných konferenciách.

Dr. Giorgio Fassina je riaditeľom spoločnosti Xeptagen v talianskych Benátkach, ktorá sa zaoberá výskumom a vývojom aplikácie nanobiotechnológií v molekulárnej onkológii. Viedol výskumné projekty v oblasti biofarmaceutík v rôznych terapeutických oblastiach vrátane rakoviny, autoimunitných a vírusových chorôb, bol mimoriadnym profesorom molekulárnej biológie na Bolonskej univerzite (1995 – 1998)  a získal národnú habilitáciu ako profesor biochémie a klinickej biochémie. Od roku 1997 pôsobí ako medzinárodný konzultant v spoločnosti UNIDO (Priemyselný rozvoj OSN). Pracuje ako expert pre Európsku komisiu, Poľské národné stredisko pre výskum a vývoj, Chorvátsku vedeckú nadáciu, Dánsky inovačný fond, Francúzsku výskumnú agentúru a mnoho ďalších. Dr. Fassina publikoval vyše dvesto autorských článkov vo vedeckých časopisoch, je editorom troch kníh zameraných na kombinatorické technológie a hlavným autorom viac ako 25 medzinárodných patentov.

Projekt „CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zameriava sa na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií.  Cieľom projektu je dosiahnuť prostredníctvom multidisciplinárneho konzorcia pozostávajúceho z výskumných inštitúcií štátneho, verejného a súkromného sektora prínos v oblasti výskumu kmeňových buniek, so zameraním na výskum a vývoj arteficiálnych tkanív prostredníctvom 3D biotlače, ktoré umožnia aktívnu regeneráciu poškodeného tkaniva v rámci liečby reumatoidnej artritídy.

Kód ITMS2014+: 313011V358

Názov a sídlo prijímateľa: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany.

Partneri: Biomedical Engineering, s.r.o., Košice; DB Biotech, a.s., Košice; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MEDICAL VISION, občianske združenie, Bratislava; PANARA, s.r.o., Nitra; REGENMED spol. s r.o., Bratislava; Technická univerzita v Košiciach.

Trvanie projektu: 01/2020 – 06/2023

Nenávratný finančný príspevok: 9 071 645,91 EUR

Miesta realizácie projektu: Piešťany, Nitra, Košice, Bratislava

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

NÚRCH – Novinky – Významní zahraniční experti ocenili inovatívnosť výskumného projektu CEMBAM v NÚRCH-u (nurch.sk)

PNky, 16. 02. 2021

Zahraniční experti ocenili výskumný projekt Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany – PNky.sk

Web TASR: Teraz, 19. 02. 2021 (upravené)

https://www.teraz.sk/trnavsky-kraj/piestany-projekt-cembam-sa-venuje-ot/529359-clanok.html

Zpiešťan, 19. 02. 2021 (upravené)

V piešťanskom NÚRCH-u skúmajú možnosti 3D biotlače | Z Piešťan (zpiestan.sk)

Publikácie:

Definition of the Acceptor Substrate Binding Specificity in Plant Xyloglucan Endotransglycosylases Using Computational Chemistry
– Podiel EŠIF (CEMBAM): 0,8

1,4-Dideoxy-1,4-imino-d- and l-lyxitol-based inhibitors bind to Golgi α-mannosidase II in different protonation forms – – Podiel EŠIF(CEMBAM): 0,8